Valná hromada - sobota 11. října 2014

P O Z V Á N K A

Rada spolku Automotoklub Masarykův okruh v likvidaci svolává

řádnou valnou hromadu

spolku Automotoklub Masarykův okruh, v likvidaci, která se bude konat dne 11. října 2014 od 10:00 hod v tiskovém středisku v budově č.p. 201 v areálu Masarykova okruhu (dále jen „valná hromada“)

Program:

1) zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti

2) schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

3) volba orgánů valné hromady, a to předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a šesti sčitatelů jako osob provádějících sčítání hlasů přítomných členů

4) schválení změn stanov v čl. 5 a čl. 8

5) projednání zprávy likvidátora o průběhu likvidace, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. ke dni 10.9.2014

6) schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. ke dni 10.9.2014 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

7) schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

8) závěr

Likvidátor a Rada předkládají valné hromadě k projednání a rozhodnutí přijetí následujících usnesení:

k bodu 4):

Valná hromada schvaluje změnu článku 5 tak, že se tento článek doplňuje o nový odstavec 5.4 tohoto znění: “ Povinnost úhrady roční členského poplatku zaniká pro roky následující po roce, ve kterém byl schválen valnou hromadou návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku.“

Valná hromada schvaluje změnu článku 8 tak, že se tento článek v odstavci 8.2.3. druhé části věty první za slovy rovným dílem mezi všechny členy AMK, mění a nově zní takto: “…, jejichž členství v AMK trvalo ke dni zpracování návrhu likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku.“

k bodu 6):

Valná hromada schvaluje mimořádnou účetní závěrku sestavenou ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, tj. ke dni 10.9.2014.

k bodu 7):

I. Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě likvidátorem spolku.

II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku spolku podle podmínek tohoto usnesení v celkové výši ke dni tohoto usnesení 32.391.499,66 Kč, sníženého o předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace spolku ve výši 1.905.475,- Kč a případné daňové a s daněmi související závazky spolku na částku 30.486.024,66 Kč, mezi členy spolku rovným dílem, kdy na každého člena spolku připadne podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1/259 odpovídající částce 117.706,66 Kč. Likvidační zůstatek je na základě mimořádné účetní závěrky spolku ke dni 10.9.2014 tvořen krátkodobým finančním majetkem spolku ve výši 32.391.499,66 Kč.

V případě a v rozsahu, ve kterém nebudou spolkem vynaloženy předpokládané náklady spojené s dokončením likvidace spolku anebo nevznikne spolku povinnost uhradit předpokládané daňové a související závazky, bude o takto případně nevynaloženou anebo neuhrazenou částku navýšena celková výše likvidačního zůstatku spolku ke dni tohoto usnesení a proporcionálně budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé členy vyjádřené v korunách českých, a to podle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na každého člena vyjádřené ve zlomku.

Likvidátor bude o případném zvýšení likvidačního zůstatku a podílu členů na něm informovat členy spolku před rozdělením likvidačního zůstatku zveřejněním na webových stránkách spolku.

III. Likvidátor nesmí podle § 75 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., které se použije podle ustanovení § 3043 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. zahájit výplatu likvidačního zůstatku dříve, než za 3 měsíce po přijetí tohoto usnesení a nesmí poskytnout plnění členům z důvodu jejich práva na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů spolku, kteří včas přihlásili své pohledávky; je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze rozdělit likvidační zůstatek, jen byla-li věřiteli poskytnuta odpovídající jistota.

IV. Po zahájení výplaty likvidačního zůstatku bude členu na něho připadající podíl na likvidačním zůstatku jemu vyplacen bezhotovostním převodem na bankovní účet jím písemně sdělený. Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku tímto způsobem, bude podíl na likvidačním zůstatku zaplacen poštovní poukázkou odeslanou členu spolku na jeho jméno a adresu uvedenou v seznamu členů. Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze shora uvedených způsobů, bude podíl na likvidačním zůstatku členu vyplacen složením do soudní úschovy podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Prezence:

Prezence členů spolku Automotoklub Masarykův okruh v likvidaci bude zahájena dne 11.10.2014 v 8:30 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží člen občanského sdružení platný členský průkaz nebo průkaz totožnosti a zapíše se do seznamu přítomných členů spolku a obdrží hlasovací lístek.

V Brně dne 10.9.2014

za Automotoklub Masarykův okruh v likvidaci

Karel Abraham, člen Rady a prezident spolku,

MUDr. Ivo Dedek, člen Rady spolku