„100“-hodinovka

 1. PODMÍNKY ÚČASTI V ZÁVODĚ
 2. ORGANIZACE ZÁVODU
 3. SPORTOVNÍ PRAVIDLA ZÁVODU
 4. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
 5. REKLAMA A SPONZOŘI
 6. SLUŽBY JEZDCŮM
 7. ČASOVÝ HARMONOGRAM
 8. Dokumenty
 • 1. PODMÍNKY ÚČASTI V ZÁVODĚ

  • 1.1. Do závodu je možné registrovat pouze tým, nikoli jednotlivé jezdce. Každý tým musí splnit následující podmínky a náležitosti.
  • 1.2. Nominování manažera týmu. Manažer týmu (dále jen manažer) je osoba zodpovědná za svůj tým. Manažer zajišťuje komunikaci s organizátorem závodu, ředitelem závodu a sportovním komisařem.

   Manažer provede registraci týmu u organizátora závodu (viz. příloha A). Role manažera v předzávodní fázi není přenosná na jinou osobu. Manažer se může, ale nemusí závodu účastnit jako jezdec. Manažer je zároveň povinen stanovit své 2 zástupce (obdrží označení funkce), kteří ho zastupují v jeho nepřítomnosti v průběhu závodu. Jeden z jmenovaných musí být přítomen na závodišti v každém okamžiku závodu.
  • 1.3. Manažer je povinen uhradit startovné do závodu, které činí CZK 97 000,-kč (devadesátsedm tisíc korun), přičemž pro závaznou přihlášku do závodu je nutné uhradit zálohu ve výši CZK 50 000,-kč na účet 372 505 253/ 0300. Tato záloha není vratná. Zbylých CZK 47 000,- uhradí manažer v hotovosti při prezenci dne 7. 9. 2010. Pokud tým neuhradí zálohu do 15. 7. 2010 a startovné do konce prezence (7. 9. 2010 do 8:15 hodin), nebude přihlášen do závodu a jeho záloha propadá organizátorovi.
  • 1.4. Všichni účastníci jsou povinni se řídit provozním řádem areálu, který je vyvěšen na informační tabuli u vstupu do areálu.
  • 1.5. Tým tvoří minimálně 15 jezdců, jejichž konečná soupiska musí být předložena při prezenci. Každý jezdec musí mít v době zahájení závodů 17 let. Za pravdivost údajů uvedených na soupisce zodpovídá manažer týmu, který nese všechny následky z chybných údajů vyplývající.
  • 1.6. Jezdci jsou povinni se zúčastnit slavnostního zahájení viz. časový harmonogram.
  • 1.7. Každý jezdec obdrží poznávací pásku, kterou bude nosit připnutou viditelně na ruce. Tato páska bude vyžadována pro vstup do boxové uličky. Páska je nepřenosná. V případě, kdy bude zjištěno, že byla páska předána další osobě, bude tento jezdec ředitelem ze závodu vyloučen.
  • 1.8. Manažeři i jejich zástupci obdrží pásku opravňující je k výkonu této funkce.
  • 1.9. Prezence a rozpravy s jezdci (viz. časový harmonogram) je povinen se zúčastnit z každého týmu manažer se svým zástupcem a rozpravy s jezdci navíc minimálně 2 další členové týmu (první dva, kteří pojedou).
   • 1.9.1. Prezence týmů: zúčastní se manažer týmu (popř. jeden z jeho zástupců).


    • a) manažer předá konečnou sestavu týmu, která je od tohoto okamžiku neměnná
    • b) manažer doplatí startovné do závodu
    • c) manažer předá podepsaná prohlášení jezdce od všech členů týmu
    • d) manažer obdrží pásky pro členy týmů, opravňující je ke vstupu do boxové uličky
    • e) manažer obdrží 15 vjezdů pro členy týmu opravňující je k vjezdu do areálu Masarykova okruhu a do paddocku minibikové dráhy (umožňuje vjezd po celou dobu závodu včetně nočních hodin)
    • f) manažer obdrží pravidla „100“ závodu
   • 1.9.2. Rozprava s jezdci: zúčastní se manažer týmu se svým zástupcem a minimálně první dva jezdci týmu, kteří nastoupí do závodu. Na rozpravě dojde k informování účastníků závodu o pravidlech a organizaci závodu. Manažer týmu odpovídá za předání získaných informací ostatním členům týmu.
  • 1.10. Organizátor závodu neodpovídá za případné zdravotní újmy či zranění jezdců. Každý jezdec se závodu účastní na své vlastní riziko, což je povinen stvrdit podpisem v „prohlášení jezdce“ (viz. příloha B).
  • 1.11. Během závodu dojde k pořizování fotografií a audio/video dokumentace, kterou má organizátor právo použít k propagačním a jiným účelům. Všichni jezdci stvrzují podpisem (prohlášení jezdce), že souhlasí s publikací těchto materiálu na veřejných internetových serverech a v médiích či propagačních materiálech obecně. Pořadatel je výhradním vlastníkem všech práv (audio, video, foto) k tomuto závodu.
  • 1.12. Tým je oprávněn použít ve svém názvu jméno případného sponzora, konečné jméno týmu je manažer povinen ohlásit při prezenci.
 • 2. ORGANIZACE ZÁVODU

  • 2.1. Organizátorem závodu je Automotoklub Masarykův okruh, Ostrovačická 63, 641 00, Brno – Žebětín.
  • 2.2. „100“ závod se bude konat za každého počasí, startovné se nevrací.
  • 2.3. K závodu budou zapůjčeny motokáry MS- Kart, motor Honda 200, na kterých týmy nejsou oprávněny před závodem ani během závodu provádět jakékoli úpravy ani nastavení, vyjma následujícího: vyvložkování vnitřku sedačky, volantu a ostrých hran rámu molitanem nebo karimatkou (tato úprava musí být řádně zafixována lepící páskou). Veškeré takové úpravy musí být schváleny šéfmechanikem nejpozději po skončení tréninku.
  • 2.4. Během celého závodu bude na okruhu k dispozici tým mechaniků, pracující v několika směnách. Každé směně bude předsedat šéfmechanik, v jehož pravomoci je rozhodnutí o oprávněnosti a způsobu servisu motokáry v případě technického problému.
  • 2.5. V případě poruchy a znepojízdnění motokáry je zakázána jakákoliv pomoc členů týmu. Jezdec má možnost dopravit motokáru do boxu sám (motokáru bude tlačit tak, aby neohrozil ostatní jezdce ani sebe), popř. vyžádat si pomoc traťových komisařů, mechaniků, popř. odtah safety caru. Pokud jezdci pouze zhasne motor, může jezdec motokáru sám nastartovat (za předpokladu, že dodrží bezpečnostní pravidla – neohrozí ostatní jezdce ani sebe).
   • 2.5.1. V případě, kdy budou všechny náhradní díly, které pořadatel zajistil,vyčerpány a dojde k takovému poškození motokáry, že nebude možno pokračovat, o čemž rozhodne na základě objektivních skutečností šéf mechanik, který o nastalé situaci provede zápis, bude týmu do konečného hodnocení započítán počet dosažených kol. Tým ukončí další působení v soutěži bez nároku na vrácení startovného.
  • 2.6. Každý tým bude mít umístěn na své motokáře transpondér (jeden na závod), který bude zaznamenávat počet kol. Tzn. transpondér zaznamená veškerý pobyt týmu na dráze. Je striktně zakázáno týmům jakkoliv manipulovat s transpondéry.
   • 2.6.1.V případě ztráty transpondéru manažer popř. jeho zástupce, nahlásí ztrátu sportovnímu komisaři (je striktně zakázáno, aby se členové týmu účastnili hledání transpondéru v okolí dráhy).
  • 2.7. Činovníci zajišťující průběh „100“ závodu: všichni uvedení činovníci budou během závodu působit nepřetržitě, přičemž z uvedených bude přítomen vždy jeden a ten bude viditelně označen.

   Ředitel závodu - nejvyšší autorita řeší protesty, vynáší konečné verdikty
   Hlavní pořadatel - všechny organizační záležitosti
   Sportovní komisař – řídí vlastní průběh závodu - střídání, tankování, traťové komisaře
   Šéf mechanik – zodpovídá za technickou stránku provozu motokár
   Časoměřič
   Zdravotník

   • 2.7.1. Autoritou zajišťující dodržování pravidel je ředitel závodu, který bude pracovat nepřetržitě, a to v bezprostřední blízkosti dráhy nebo v sekretariátu závodu. Všechna rozhodnutí ve věcech neobsažených v pravidlech „100“ jsou v kompetenci ředitele závodu, který rozhodne v souladu s maximálním přihlédnutím k fair play.
   • 2.7.2. V případě nejasností, otázek, stížností, či podání protestu se postupuje výhradně následujícím způsobem: Manažer týmu popř. zástupce manažera kontaktuje výhradně a pouze ředitele závodu, poté vyčká výsledku. Ředitel závodu je oprávněn během šetření vyzvat k podání stanoviska manažery ostatních týmů či ostatní činovníky, provést všechny šetření, která považuje pro rozhodnutí za nezbytná a vynést ortel. Proti rozhodnutí ředitele závodu není odvolání. Pro podání protestu je nutno složit finanční zálohu ve výši 1 000 Kč, která se v případě odmítnutí protestu nevrací. Protest je nutno podat písemně. Ředitel provede o projednání protestu písemný zápis. Výsledné rozhodnutí bude sděleno manažerovi a následně vyhlášeno rozhlasem.
 • 3. SPORTOVNÍ PRAVIDLA ZÁVODU

  • 3.1. Motokáry budou jednotlivým týmům přiděleny losem. Pořadí losu bude určeno chronologicky dle přijetí přihlášky jednotlivých týmů pořadatelem.
  • 3.2. Start závodu proběhne letmým startem dle vylosovaných čísel.
  • 3.3. Závod bude ukončen po 100 hodinách šachovnicovým praporem. Vítězem závodu se stává tým, který bude mít v době ukončení závodu na svém kontě největší počet ujetých kol. V případě, že bude mít více týmů stejný počet ujetých kol, bude o pořadí rozhodovat dosažený celkový čas.
  • 3.4. Boxová ulička bude rozdělena na dvě poloviny, při nájezdu do uličky bude levá polovina (blíž boxové zdi) určena pouze k průjezdu – je striktně zakázáno v této části zastavit. Porušení bude trestáno ředitelem závodu, pravá polovina (bližší ke garážím) bude určena pro tankování ,pravidelné servisní kontroly a střídání (jednotlivé sektory budou viditelně označeny). Jednotlivé sektory v boxech budou striktně užívány k účelu tomu určenému.
  • 3.5. Při výjezdu z jednotlivých sektorů se jezdci zařadí do levé průjezdné části boxu, v tomto okamžiku nesmí ohrozit ostatní ani sebe.
  • 3.6. Signalizace – bude provedena členem týmu za účelem informování jezdce o tankování, střídání atd. v určeném prostoru (vyznačený prostor v zatáčce před cílovou rovinkou). Za správnost signalizace odpovídá tým sám. V případě souběhu více týmů v boxech, bude odbaven první tým, který se nahlásil. Ostatní týmy budou odbaveny v nahlášeném pořadí. V případě jejich nájezdu do boxů, kdy budou boxy plné, popř. v jiném pořadí než jsou nahlšeny, boxem pouze projedou a budou pokračovat na dráze.
  • 3.7. Střídání Evidenci střídání do listiny zapisuje sportovní komisař. Střídání musí být sportovnímu komisaři oznámeno přímo střídajícím jezdcem, který se prokáže páskou. Střídání bude ohlášeno v prostoru, který k tomu bude vyznačen (vstup z modré brány – od boxů bude odděleno plotky), až po svém nahlášení může střídající vstoupit do boxové uličky. Signalizaci jedoucímu jezdci provede zástupce týmu v prostoru tomu vyhrazeném (v zatáčce před cílovou rovinou, za balíky – bude vyznačeno). Za hladký průběh střídání nesou plnou odpovědnost jednotlivé týmy.

   • 3.7.1. Každý tým musí absolvovat minimálně 34 střídání. Na konci závodu musí mít každý tým, v nahlášené startovní listině, zápis o střídání minimálně u 15 členů týmu.
   • 3.7.2. V případě souběhu více týmů na střídání než je kapacita sektoru (4) k tomu určenému, musí každý další tým projet boxy a vrátit se zpět na dráhu. Střídání bude provedeno po uvolnění střídací zóny, signalizaci provádí tým.
   • 3.7.3. Při vlastním střídání nesmí být motokára v pohybu.
  • 3.8. Tankování, Střídající jezdec, popř. manažer nahlásí sportovnímu komisaři žádost o tankování. Pro tankování je stanovena jednotná doba 2 minuty, po kterou stráví každá motokára v prostoru určeném pro tankování. Jezdec je povinen bezpečně zastavit a vystoupit z motokáry na určené místo. Poté provedou mechanici tankování a teprve na pokyn mechanika usedá jezdec do motokáry. Z depa odjíždí až po uplynutí povinných 2 minut, a to výhradně na pokyn mechanika.

   Střídající jezdec, manažer týmu, popř. jeho zástupce nahlásí záměr o tankování sportovnímu komisaři v označeném prostoru před boxovou uličkou. Sportovní komisař následně rozhodne o přesném čase tankování, který dotyčnému oznámí. Signalizaci pro tankování provede manažer týmu, popř. člen týmu. Tankovat smí v daném okamžiku pouze jeden tým, v případě časového souběhu více týmů, ostatní týmy boxem jen projedou, v okamžiku uvolnění tankovacího prostoru, budou ostatní týmy odbaveny v nahlášeném pořadí. Tankování provede mechanik pořadatele. Zároveň šéf mechanik provede letmou kontrolu technického stavu motokáry.

   • 3.8.1. Při tankování je dovoleno střídání členů týmu. (skutečnost, že bude probíhat tankování a střídání současně musí být oznámena, procedura proběhne v části boxu vyhrazeném pro tankování, není možno uskutečnit v části určené jen pro střídání).
   • 3.8.2. Při tankování zastaví jezdec v určeném místě a sám motokáru neprodleně opustí. Zastávka pro tankování probíhá po dobu 2 minut. Ukončení tankování a odjezd týmu signalizuje jezdci jeden z mechaniků.
  • 3.9. Pohyb účastníků v průběhu závodu. V boxové uličce nesmí být v jednom okamžiku dva zástupci týmu (s výjimkou střídání). Do boxové uličky má povolený vstup pouze střídající člen týmu, a to jen bezprostředně před střídáním. Ohlašuje se ve vyznačeném prostoru přiléhajícímu k boxové uličce střídání.
   • 3.9.1. Manažer (zástupce manažera) – smí do vyznačené zóny přiléhající k boxové uličce, v případě, kdy potřebuje kontaktovat sportovního komisaře, nebo ředitele závodu, hlásí tankování, popř. ztrátu transpondéru.
   • 3.9.2. Členové týmu, kteří nejedou, ani nestřídají jsou povinni se pohybovat pouze v prostorách pro diváky, popř. v paddocku.
  • 3.10. Manažer týmu komunikuje ve věcech týkajících se traťových komisařů výhradně se sportovním komisařem. Nepřípustné je, aby manažer, popř. některý z členů týmu, komunikoval přímo s traťovým komisařem na dráze.
  • 3.11. Před závodem bude všem týmům dán rozpis pravidelných servisních zastávek, které budou trvat 1 hodinu (rozpis bude i na informační tabuli u sekretariátu). Zastávky proběhnou v boxové části určené pro servis (jezdec motokáru po odstavení v servisní zóně opustí a neprodleně opustí i boxový prostor. Motokára bude mechaniky přemístěna do prostoru garáže.

   Za přesné časové dodržení zastávky odpovídá manažer týmu. V případě porušení tohoto ustanovení má ředitel závodu možnost penalizovat tým, který toto ustanovení porušil. Pokud dojde ke změně času pravidelné servisní zastávky, bude manažer dotčeného týmu informován. Během servisní zastávky bude doplněno palivo.
  • 3.12. Výjezd z boxové uličky bude označen linií, označující koridor pro výjezd. V případě přejetí této linie bude tým potrestán. Jezdec je v tomto případě povinen dbát bezpečnosti a neohrozit ani neomezit projíždějící motokáry.
  • 3.13. Safety car

   • a) bude užit v případě kolize na dráze, kdy bude potřeba startovní pole zpomalit. Safety car nesmí být předjet žádným z jezdců. Porušení bude penalizováno ředitelem závodu.
   • b) bude užit v případě potřeby odtáhnutí nepojízdné motokáry. V tomto případě je možno safety car předjet, za předpokladu, že nedojde k ohrožení safety caru ani jiného z účastníků.
  • 3.14. V průběhu závodu má sportovní komisař možnost podrobit jezdce chystajícího se střídat dechové zkoušce (tolerance 0,2 promile alkoholu). Zkouška bude provedena přístrojem, který poskytne pořadatel. Proti výsledku provedeného měření není odvolání. V případě, kdy jezdec neprojde touto zkouškou (včetně odmítnutí) ředitel provede o události zápis a je v jeho pravomoci tohoto jezdce okamžitě vyloučit ze závodu.
  • 3.15. Časomíra závodu bude každou hodinu zálohována. V případě výpadku časomíry bude závod přerušen na nezbytně nutnou dobu a po její opravě opět restartován. Čas restartovaného závodu bude nastaven na posledním zálohovaném časovém údaji (poslední zaznamenaná celá hodina).
  • 3.16. V případě přerušení závodu budou jezdci o tomto informováni vlajkovou signalizací. Zajedou do boxové uličky, kde opustí motokáry a neprodleně i prostor boxové uličky.
  • 3.17. O restartování závodu rozhodne ředitel závodu. Manažeři jednotlivých týmů budou o čase, kdy bude závod restartován a o čase, na který bude závod při restartu nastaven, informováni na info tabuli u sekretariátu a prostřednictvím rozhlasu.
  • 3.18. Jezdci jsou povinni chovat se na trati tak, aby neohrožovali zdraví sebe ani soupeřů (viz. článek 5. – bezpečnost). Zakázáno je především úmyslné narážení do motokár soupeřů.
  • 3.19. Pomalejší jezdec (s menším počtem kol) je povinen uvolnit trať rychlejšímu jezdci, na což dbají traťoví komisaři.
  • 3.20. Kdykoli jezdec zajíždí do depa, je povinen zvednout ruku, aby signalizoval ostatním jezdcům svůj úmysl. Při vjezdu do depa je jezdec povinen výrazně snížit rychlost, pohybovat se po trati v úseku před vjezdem do záboxové uličky při pravém okraji dráhy a být připraven bezpečně zastavit ve vyhrazeném prostoru.
  • 3.21. Jezdci jsou povinni po celou dobu závodu sledovat signalizaci traťových komisařů a uposlechnout jejich signalizaci vlajkami, přičemž:
 • 4. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

  • 4.1. Každý jezdec se účastní závodu na vlastní odpovědnost. Organizátor není zodpovědný za škodu způsobenou na zdraví ani majetku jezdců.
  • 4.2. Je přísně zakázáno, aby se nepovolané osoby pohybovaly jinde než v místech určených pro diváky. Týká se zejména prostoru boxové uličky, travnatých prostor sousedících s dráhou, popř. travnatých prostor uprostřed dráhy. Při porušení tohoto ustanovení má ředitel závodu možnost penalizovat tým, který toto ustanovení porušil. Ustanovení se týká bez výjimky všech zúčastněných týmů.
  • 4.3. V boxové uličce je kouření přísně zakázáno, pod pokutou 500 Kč, při opakovaném prohřešku pod trestem vyloučení.
  • 4.4. Každý jezdec je povinen použít ochranou přilbu, nejlépe integrálního typu (pokud bude použita přilba bez ochranného krytu očí, je nutno použít brýle), rukavice a oděv zakrývající celé tělo.
  • 4.5. Žádnému jezdci není dovoleno vstupovat na trať v průběhu závodu. V případě technického problému musí jezdec dotlačit motokáru do depa po směru jízdy okruhu. V tomto případě je možná asistence pouze mechaniků pořadatele, traťových komisařů.
  • 4.6. V žádné fázi závodu nemá do depa přístup jiný jezdec než ten, který jde střídat (a ten se bude pohybovat ve vyznačené zóně). Během střídání nesmí být v depu žádný další člen týmu, není povolena jakákoli pomoc během střídání. Jezdci budou mít viditelné označení.
  • 4.7. Při vyjíždění z depa dbá jezdec bezpečnosti a dává přednost jezdcům, kteří projíždějí po cílové rovince (nesmí přejet vyznačenou linii). Tyto jezdce nesmí ohrozit ani omezit.
  • 4.8. Každý jezdec je povinen zodpovědně zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav a fyzickou kondici. V případě pochyb by neměl dále pokračovat v závodě a měl by navštívit zdravotníka, který bude k dispozici na okruhu.

   Ředitel závodu má právo v případě závažných pochybností o zdravotním stavu jezdce z důvodu bezpečnosti všech zúčastněných nařídit mu prohlídku lékařem, který jediný má v pravomoci rozhodnout o jeho dalším pokračování či nezbytné pauze v závodě.
 • 5. REKLAMA A SPONZOŘI

  • 5.1. Všechny týmy smí využít služeb svých sponzorů, kteří mohou využít reklamní plochy kolem okruhu pro svou reklamu o max. velikosti 1m x 4m. Umístění podléhá pokynům hlavního pořadatele a je možno ho provést nejpozději před zahajením tréninku.
  • 5.2. Jezdci smí použít libovolnou reklamu na svých overalech a dalším vybavení. Na motokáry se reklamy vylepovat nesmí.
 • 6. SLUŽBY JEZDCŮM

  • 6.1. Na místě bude zdravotní personál.
  • 6.2. Ubytování bude možné v prostoru přilehlého paddocku. Každému týmu bude přidělen vlastní vyznačený sektor v paddocku, který bude mít k dispozici.
 • 7. ČASOVÝ HARMONOGRAM

  Losování motokár7. 9. 2010 7:00 – 7:25
  Prezence 6. 9. 2010 14:00 - 18:00, 7.9. 2010 7:30 – 8:15
  Rozprava s jezdci 7. 9. 2010 9:15 – 9:35
  Slavnostní zahájení 
  Trénink 8:30 – 9:00
  Závod 7.9. 2010 v 10:00; dojezd 11.9. 2010
  Vyhlášení výsledků 

Dokumenty